Avokate Edlira Grabova

MEDIA

BASHKEPUNIME DHE PJESEMARRJE NE MEDIA

Cincopa WordPress plugin

“Përhe­rë më është du­kur se arti i vërte­të në këtë fu­shë nuk është aq shu­më që informacio­nin,udhëzi­met apo po­li­ti­kën t’i çosh pe­së apo 100 miljelarg. Një prob­lem i ti­llë është elektro­nik. Arti i vërte­të është të  bësh  edhe tri hapat e fundit dhe t’i çosh ato në një bi­se­dë sy më sy.”
Edu­ard R. Marrou,«Çësh­tje dhe Përgji­gje» në ABC TV, 4 gusht 1963

 


PER ME SHUME:

 

Pages