Avokate Edlira Grabova

Punesim

LIGJI PER NXITJEN E PUNESIMIT

LIGJ
Nr. 7995 Date 20.9.1995
“PER NXITJEN E PUNESIMIT”
(ndryshuar me Ligjin Nr. 8444, date 21.0.1.1999, me ligjin Nr. 8862 date 7.03.2002 dhe me ligjin 9570 date 3.7.2006)
KREU I
DISPOZITA TE PERGJITHSHME
Neni 1
Qellimi
1. Qellimi i ligjit ne lidhje me punesimin, formimin e kualifikimin profesional, Sherbimin
Kombetar te Punesimit dhe fondin e punesimit eshte ndjekja e politikave aktive te pergjitheshme …
(kliko per me shume)

STRATEGJIA  SEKTORIALE  E  PUNESIMIT

Hyrje

Nisur nga fakti se punesimi eshte nje nga problemet shqetesuese imediate per Shqiperine,
mare ne konsiderate faktin edhe  pse rritja e PPB (GDP)  ka qene ne nivele 6-8% ne vitet e
fundit,  krijimi i vendeve te reja te punes ne sektorin publik dhe privat ka qene ne  nivele 
te ulta,  ashtu  sikurse  edhe  ne vendet  e  tjera te Evropes Juglindore, Qeveria Shqiptare
mbeshtetur  ne rekomandimete  institucioneve  te  ndryshme  nderkombetare  po  harton
Strategjine  Sektoriale  te Punesimit  me  synim permiresimin e indikatoreve te punesimit
duke perpunuar politika me efikase.
Punesimi ne pergjithesi eshte nje sfide komplekse dhe hapja e vendeve te reja te punes

             

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pages