Avokate Edlira Grabova

Barazia Gjinore

LIGJI PER BARAZINE GJINORE NE SHQIPERI

LIGJ
Nr.9970, datë 24.7.2008
PËR BARAZINË GJINORE NË SHOQËRI
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave,
K U V E N D I
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
PJESA I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Objekti
Ky ligj rregullon çështjet themelore të barazisë gjinore në jetën publike, të mbrojtjes dhe
trajtimit të barabartë të grave e burrave, për mundësitë dhe shanset e barabarta për ushtrimin e të drejtave, si dhe për pjesëmarrjen e ndihmesën e tyre në zhvillimin e të gjitha fushave të jetës shoqërore.  (kliko per me shume)

 

             

No Comments Yet

Leave a Reply

Pages