Avokate Edlira Grabova

Dhuna ne Familje

 

PER MASA NDAJ DHUNES NE MARREDHENIET FAMILJARE

LIGJ
Nr.9669, datë 18.12.2006
PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e 20 mijë
zgjedhësve,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi
Ky ligj ka për qëllim:
1. Parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje në të gjitha format e saj, me anë të
masave të përshtatshme ligjore.
2. Garantimin e mbrojtjes me masa ligjore të pjesëtarëve të familjes, të cilët janë viktima të
dhunës në familje, duke i kushtuar vëmendje të veçantë fëmijëve, të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuar.
 (kliko per me shume)

 

PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE LIGJIN 9669

 (kliko)


No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pages